Mizas dubultbiezuma aprēķins harvesteriem

Rekomendācija no 2022. gada

Izmantot Skogforsk 2004 vienādojumus:

PRIEDE
dbh_b=min(dbh,590) /* DBH maximum 590 mm. */
htg=-ln(0.12/(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat))/(0.0078557- 0.0000132*dbh_b) /* Break point in cm calculated */
db=3.5808+0.0109*dbh_b+(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat)* exp(-(0.0078557-0.0000132*dbh_b)*h) /* Double bark thickness below break point calculated, mm */
if h>htg then db=3.5808+0.0109*dbh_b+0.12-0.005*(h-htg) /* Double bark thickness above break point calculated, mm */
db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */

  •  lat = 65

EGLE, MELNALKSNIS, BALTALKSNIS, OSIS, LIEPA, LAPEGLE, MĪKSTIE
LK, BĒRZS, APSE, OZOLS, CIETIE LK, CITI SK

db=0.46146+0.01386*dbh+0.03571*dia /* Double bark thickness calculated, mm */ db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */

Apzīmējumi:
db = double bark thickness (mm) – mizas dubultiezums (mm)
h = height from butt end of stem where bark thickness is to be calculated (cm) – augstums no stumbra resgaļa vietai, kur veicams mizas biezuma aprēķins (cm)
dbh = breast height diameter (mm) – krūšu augstuma caurmērs (mm)
dia = diameter on bark where bark thickness is to be calculated (mm) – caurmērs ar mizu vietā, kur veicams mizas biezuma aprēķins
lat = latitude (decimal degrees) – platuma grādi (decimālie grādi)