Darba grupu uzdevums:

Sagatavot rekomendāciju mizas parametru noteikšanai harvesteros un automātiskajās uzmērīšanas ierīcēs, balstoties uz pētniecības projektā “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte” iegūtajiem rezultātiem

IEPRIEKŠĒJO SANĀKSMJU MATERIĀLI

Mizas parametru piemērošana
harvesteros

16.12.2021. sanāksmes protokols

Rekomendācija no 2022. gada

Izmantot Skogforsk 2004 vienādojumus:

PRIEDE

dbh_b=min(dbh,590) /* DBH maximum 590 mm. */
htg=-ln(0.12/(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat))/(0.0078557- 0.0000132*dbh_b) /* Break point in cm calculated */
db=3.5808+0.0109*dbh_b+(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat)* exp(-(0.0078557-0.0000132*dbh_b)*h) /* Double bark thickness below break point calculated, mm */
if h>htg then db=3.5808+0.0109*dbh_b+0.12-0.005*(h-htg) /* Double bark thickness above break point calculated, mm */
db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */

  •  lat = 65


EGLE, MELNALKSNIS, BALTALKSNIS, OSIS, LIEPA, LAPEGLE, MĪKSTIE
LK, BĒRZS, APSE, OZOLS, CIETIE LK, CITI SK

db=0.46146+0.01386*dbh+0.03571*dia /* Double bark thickness calculated, mm */ db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */

Apzīmējumi:
db = double bark thickness (mm) – mizas dubultiezums (mm)
h = height from butt end of stem where bark thickness is to be calculated (cm) – augstums no stumbra resgaļa vietai, kur veicams mizas biezuma aprēķins (cm)
dbh = breast height diameter (mm) – krūšu augstuma caurmērs (mm)
dia = diameter on bark where bark thickness is to be calculated (mm) – caurmērs ar mizu vietā, kur veicams mizas biezuma aprēķins (mm)
lat = latitude (decimal degrees) – platuma grādi (decimālie grādi)