JAUNUMI

Nākamo sanāksmju norises laiki

15.11.2021. norisinājās projekta “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte”(MIZAS projekta) sanāksme

Pētījuma projekta mērķis
Izstrādāt jaunus apaļo kokmateriālu mizas vienādojumus harvesteros un automatizētajās uzmērīšanas ierīcēs.

Pētījuma projekta apraksts
Situācijā, kad Latvijas biznesa vide gatavojās vienotai un caurskatāmai kokmateriālu plūsmas ķēdes pārvaldībai no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai, ir nepieciešamība sakārtot darījuma tilpumu veidojošas komponentes. Šī projekta izpratnē tā ir miza, jo Latvijas nacionālā standartā LVS 82:2020 ir skaidri norādīts, ka lietkoksnes sortimentiem tilpums ir jānosaka bez mizas, kas ir pietiekoši sarežģīts uzdevums. Gan individuālās uzmērīšanas automatizētās uzmērīšanas ierīces, gan harvesteri apaļo kokmateriālu caurmēru mēra ar mizu un ar vienādojumu palīdzību mizas vairums vai dubultbiezums tiek reducēts. Šāda uzmērīšanas prakse tiek piemērota gandrīz visās ES dalībvalstīs. Izmantojot iegūtos mizas vienādojumus harvesteros un automatizētajās uzmērīšanas ierīcēs, būs iespēja darījumos prognozēt mizas kā faktora ietekmi uz kokmateriālu uzskaiti visā plūsmas ķēdē no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai, tādējādi uzlabojot tilpuma noteikšanas precizitāti un atbalstot kokmateriālu plūsmas ķēdes risku vadību.

08.06.2020

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.

Biedrības kopā un līdzvērtīgi – meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā – vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.

Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” – meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.

Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.

Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.