JAUNUMI

Nākamo sanāksmju norises laiki

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA, Koksnes plūsmas datu centra stratēģija

Dokuments pieejams šeit
Latvijas kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības nodibinājuma kopīgs mērķis ir: PĀRSTĀVĒT, AIZSARGĀT KOKMATERIĀLU PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU TIESĪBAS UN INTERESES; AR SAVU DARBĪBU VEICINĀT NEATKARĪGAS, VIENOTAS, KVALITATĪVAS UN PRECĪZAS MEŽSAIMNIECĪBAS UN KOKRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS UZMĒRĪŠANAS, VĒRTĒŠANAS UN UZSKAITES SISTĒMAS PILNVEIDOŠANU, KĀ ARĪ TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU METROLOĢIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBU BALTIJĀ.

15.11.2021. norisinājās projekta “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte”(MIZAS projekta) sanāksme

Pētījuma projekta mērķis
Izstrādāt jaunus apaļo kokmateriālu mizas vienādojumus harvesteros un automatizētajās uzmērīšanas ierīcēs.

Pētījuma projekta apraksts
Situācijā, kad Latvijas biznesa vide gatavojās vienotai un caurskatāmai kokmateriālu plūsmas ķēdes pārvaldībai no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai, ir nepieciešamība sakārtot darījuma tilpumu veidojošas komponentes. Šī projekta izpratnē tā ir miza, jo Latvijas nacionālā standartā LVS 82:2020 ir skaidri norādīts, ka lietkoksnes sortimentiem tilpums ir jānosaka bez mizas, kas ir pietiekoši sarežģīts uzdevums. Gan individuālās uzmērīšanas automatizētās uzmērīšanas ierīces, gan harvesteri apaļo kokmateriālu caurmēru mēra ar mizu un ar vienādojumu palīdzību mizas vairums vai dubultbiezums tiek reducēts. Šāda uzmērīšanas prakse tiek piemērota gandrīz visās ES dalībvalstīs. Izmantojot iegūtos mizas vienādojumus harvesteros un automatizētajās uzmērīšanas ierīcēs, būs iespēja darījumos prognozēt mizas kā faktora ietekmi uz kokmateriālu uzskaiti visā plūsmas ķēdē no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai, tādējādi uzlabojot tilpuma noteikšanas precizitāti un atbalstot kokmateriālu plūsmas ķēdes risku vadību.